Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Circle time CT
Cudzí jazyk 2 CJ2
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá angličtina HRA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunita KOM
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o regióne NRG
Občianska náuka OBN
Práca s informáciami a komunikácia IKP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Rozvoj špecifických funkcií RFS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spanielsky jazyk SPJ
Spoločenská výchova SVY
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Rovná 597/15, Poprad
    Rovná 597/15, 058 01 Poprad
  • +421 52 7721 942
    Mobil: +421 905 714 888

Fotogaléria