Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Circle time CT
Cudzí jazyk 2 CJ2
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hravá angličtina HRA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunita KOM
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o regióne NRG
Občianska náuka OBN
Obohatenie
Práca s informáciami a komunikácia IKP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ranné stretnutie
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj špecifických funkcií RFS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SVY
Správanie Spr
Svet práce SEE
Španielsky jazyk ŠPJ
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Rovná 597/15, Poprad
    Rovná 597/15, 058 01 Poprad
  • +421 52 7721 942
    Mobil: +421 911 383 797

Fotogaléria